วิสัยทัศน์ (Vision)


โรงเรียนแห่งความสุข

"School of Happiness"


แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560
และพันธกิจของสถานศึกษา

1. ผู้เรียนมีประสิทธิผล
2. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
3. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ครูมีประสิทธิภาพเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558

1. ผู้เรียนมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสต์ศาสนา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีด้านร่างกาย จิตใจ และมีสุนทรีภาพ
3. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ผู้เรียนมีความรู้ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
5. ผู้เรียนมความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
6. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ บีซีซี
7. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
8. ผู้เรียน ครู และบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี ภาษา เพื่อการสื่อสาร และปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณภาพ
9. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร จัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้
10. ครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ และพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ