ปรัชญา (Philosophy)


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนามุ่งมั่นที่จะฝึกอบรม

ให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

ให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

""Bangkok Christian College is founded on Christian principles.

IT strives to nurture students to grow physically,mentally,

emotionally,socially and spiritually to become good citizense"

with the knowledge and skill needed to lead a happy life society."พัฒนาด้านร่างกาย

หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณภาพ และพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

พัฒนาด้านสติปัญญา

หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ รู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง

พัฒนาด้านอารมณ์สังคม

หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ใช้ชีวิต และทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม

พัฒนาด้านจิตวิญญาณ

หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต

การเป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกาย ใจ และอุทิศตนเพื่อสังคม


สปิริตบีซีซี

โรงเรียนเน้นการปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความจงรักภักดี (Loyalty)

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)

3. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

4. มีความรักสามัคคี (Unity)