ผู้บริหาร


นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2395 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้สมฐานะของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาตามระบบนานาอารยประเทศและได้มุ่งรักษาภาพลักษณ์ ของความเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพทางวิชาการชั้นแนวหน้าตลอดมา ภายใต้การดำเนินการของคณะผู้บริหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้


• ศาสนาจารย์ เจ.เอ.เอกิ้น ( Reverend J.A. Eakin )

• ศาสนาจารย์ ดับบลิว.ยี.แมคคลัวร์ ( Reverend W.G. McClure )

• ศาสนาจารย์ อาร์.โอ.แฟรงคลิน ( Reverend R.O. Franklin )

• ศาสนาจารย์ เอ็ม.บี.ปาล์มเมอร์ ( Reverend M.B. Palmer )

• อาจารย์มิส เอ.กอลท์ ( Miss Annorbel Galt )

• ศาสนาจารย์ อี.เอ็ม.เท็ต ( Reverend E.M. Tate )

• อาจารย์เจริญ วิชัย

• ศาสนาจารย์เล็ก ไทยง

• อาจารย์อารีย์ เสมประสาท

• ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

• อาจารย์บุญเกียรติ นิลมาลย์

• อาจารย์ประกอบ พรหมบุตร

• ดร.จารีต องคะสุวรรณ

• ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม

• อ.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์

• อ.วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี (ปัจจุบัน)

• อ.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ (ปัจจุบัน)ดร.วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี
ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อ.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อ.ศิรินุช ตั้งสุขสันต์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบุคลากร

อ.สุรินทร์ อนุชิราชีวะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

อ.จินตนา ปรีชาจารย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ดร.บรรจง ชมภูวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

อ.วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ